WorldCat Identities
Fri Mar 21 17:07:25 2014 UTCviaf-2161420730.00Nāi ʻĀnan Panyārachun tō̜p khamthām sư̄mūanchon Mutsalim Khrōngkān Sānsāng Khwāmrū sū Sư̄ Mutsalim : Samānnachan læ Santiwithī /0.480.50A more secure world our shared responsibility : report of the High-level Panel on Threats, Challenges, and Change216142073Anand_PanyarachunAnand PanyarachunPanyārachun, ʿĀnanPanyarachun, Anandปันยารชุน, อานันท์อานันท์ ปันยารชุน, 1932-....lccn-n79021345United Nationslccn-n81037252Nations UniesDépartement de l'informationlccn-n89273975ูมลินิธัชยัพฒนาlccn-n2005208459คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติnc-sathaban khruakhai ratthasat lae ratthaprasasanasat phak taiสถาบันเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้lccn-n82047088มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาันน์ท ัปนยารุชน2475-Security, InternationalUnited NationsPeaceInternational cooperation1932199920022004200520062007899327.101JZ559541ocn492339290book20040.50United NationsA more secure world our shared responsibility : report of the High-level Panel on Threats, Challenges, and Change11ocn757435170book20020.47ʻĀnan Panyārachun5 pī hǣng kānpatirūp kānmư̄ang tām ratthammanūn chabap patčhuban : pāthakathā phisēt nai wāra khrop 5 pī hǣng kāprakāt chai ratthammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai11ocn742934083visu20050.47ʻĀnan PanyārachunWikrit 3 čhangwat chāidǣn Phāk Tai kap nǣothāng samānnachan pāthakathā phisēt11ocn709553823visu20040.47ʻĀnan PanyārachunČhutyư̄n khǭng kānphatthanā prathēt Thai thāmklāng krasǣ kānphatthanā khǭng lōk banyāi phisēt11ocn704260413book20070.47Sēnthāng prachāthippatai : lāk mummō̜ng kīeokap prachāthippatai01ocn742905796visu2005ʻĀnan PanyārachunNāi ʻĀnan Panyārachun tō̜p khamthām sư̄mūanchon Mutsalim Khrōngkān Sānsāng Khwāmrū sū Sư̄ Mutsalim : Samānnachan læ Santiwithī01ocn742938794visu2006ʻĀnan PanyārachunPanhā chāidǣn Phāk Tai kap sangkhom samānnachan mummō̜ng thāng wichākān Thai sưksā01ocn781889424visu1999Nithatsakān phư̄a Phithak Singwǣtlǭm Mung Sū Satawat Mai "Kǭn čha Sāi Kœ̄n Pai"[Phithī pœ̄t nithatsakān phưa phithak singwǣtlǭm mung sū satawat mai "kǭn čha sāi kœ̄n pai" ; pathakathā rư̄ang patinyā lōk-- honthāng sū kānphatthanā thī yangyư̄n]01ocn743586681visu2006ʻĀnan PanyārachunKhwāmsamānnachan læ santi withī nǣothāng kǣkhai panhā čhangwat chāidǣn Phāk Tai : pāthakathāocn492339290 ocn704260413 ocn742934083 ocn743586681 ocn742938794 ocn709553823 ocn742905796 ocn781889424 ocn757435170