skip to content

National Pingtung University of Education  This library's holdings are visible on WorldCat.org

Library
Ping-Tung,  900  Map It
TAIWAN

Recent additions to WorldCatNational Pingtung University of Education November2013

Displaying 6 of 83 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title
臺灣人口變動與經濟發展 /
Tai wan ren kou bian...

于宗先. Zo...

  Print book : Elementary and junior high school

Book Thumbnail Title
倫理與正義 /
Lun li yu zheng yi

Guitian Zhou, (she hui xue); Zhuting Chen, (hua...

  Print book : Biography

Book Thumbnail Title
科技, 風險與社會 /
Ke ji . feng xian yu s...

Guitian Zhou, (she hui xue);

  Print book : Biography

Book Thumbnail Title
科技, 性別與民主 /
Ke ji . xing bie yu mi...

Guitian Zhou, (she hui xue); Dongsheng Chen;

  Print book : Biography

Displaying 6 of 97 items.  

See all recent Fiction items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title
關於少女的殺人告白 /
Guan yu shao nu de sha...

佐藤青南. Q...

  Print book : Biography : Fiction

Book Thumbnail Title
刺魚 /
Ci yu

趙昌仁. Ch...

  Print book : Biography : Fiction

Book Thumbnail Title
戲曲故事 : 看古人扮戲 /
Xi qu gu shi : kan ...

張曉風. Xi...

  Print book : Biography : Fiction

Book Thumbnail Title
天空的囚徒 /
Tian kong de qiu tu

薩豐 Carl...

  Print book : Fiction

Book Thumbnail Title
東鄰西舍 /
Dong lin xi she

袁勁梅. Yu...

  Print book : Fiction

Book Thumbnail Title
艋舺戀花恰.恰.恰 /
Meng xia lian hua qia....

楊麗玲. Li...

  Print book : Fiction

Displaying 6 of 403 items.  

See all recent Non-Fiction items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title
鯨魚在噴水 /
Jing yu zai pen shui

佐藤卓, 著....

  Print book

Book Thumbnail Title
恢復力 /
Hui fu li

佐里 (Zolli, And...

  Print book : Biography

Book Thumbnail Title

Danah Zohar; Ian Marshall; Haer Zuo; Yifen Wang

  Print book

Book Thumbnail Title
使命.關懷.莊索 /
Shi ming. guan huai. zh...

莊伯和. Bo...

  Print book : Biography

Displaying 6 of 21 items.  

See all recent Juvenile items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title
庾信年譜新編及其詩歌析論 /
Yu xin nian pu xin ...

葉慕蘭. Mu...

  Print book : Elementary and junior high school

Book Thumbnail Title
老師, 謝謝你 : 向日葵阿司的故事 /
Lao shi, xie ...

西川司. Si...

  Print book : Biography : Juvenile audience

Book Thumbnail Title

石山水. Sh...

  Print book : Elementary and junior high school

Book Thumbnail Title
海盜事典 /
Hai dao shi dian

森村宗冬. Z...

  Print book : Elementary and junior high school

Book Thumbnail Title
土星座下 /
Tu xing zuo xia

桑塔格 (Sontag, S...

  Print book : Elementary and junior high school

Book Thumbnail Title
孟子譯注 /
Meng zi yi zhu

Dayuan Ren; Feng Liu;

  Print book : Biography : Elementary and junior high school

Displaying 6 of 479 items.  

See all recent Non-Juvenile items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title
鯨魚在噴水 /
Jing yu zai pen shui

佐藤卓, 著....

  Print book

Book Thumbnail Title
關於少女的殺人告白 /
Guan yu shao nu de sha...

佐藤青南. Q...

  Print book : Biography : Fiction

Book Thumbnail Title
恢復力 /
Hui fu li

佐里 (Zolli, And...

  Print book : Biography

Book Thumbnail Title

Danah Zohar; Ian Marshall; Haer Zuo; Yifen Wang

  Print book

This library has 2,508 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.