WorldCat Identities

Rabanal Anglada, Francesc

Overview
Works: 11 works in 17 publications in 3 languages and 17 library holdings
Roles: Translator
Classifications: QD251.2, 547
Publication Timeline
.
Most widely held works by Francesc Rabanal Anglada
Chemoenzymatic synthesis of sugar-related polyhydroxylated compounds, iminocyclitols and their derivatives as glycosidase inhibitors by Alda Lisa Concia( )

2 editions published in 2013 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Section 1 (Introduction) is a comprehensive review of the subjects discussed in this thesis: biocatalysis, aldolases and iminocyclitols. It contains a description of the application of dihydroxyacetone phosphate (DHAP) and dihydroxyacetone (DHA) utilizing aldolases to the chemoenzymatic synthesis of bioactive compounds and an introduction to the structure, biological activities and synthesis of iminocyclitols. Recent bibliographic references are included at the end of the section. Section 2 (Objectives) outlines the aims of this thesis. Section 3 (Results and discussion) describes the studies carried out in this thesis. Bibliographic references are included as an overview of previous results and to support our statements at the end of each chapter. - Section 3.1 deals with the application of D-fructose-6-phosphate aldolase in organic chemistry. It describes the chemoenzymatic preparation of polyhydroxylated compounds, sugars 1-deoxy-D-xylulose and 1-deoxy-D-ido-hept-2-ulose and iminocyclitols 1-deoxynojirimycin, 1-deoxymannojirimycin and N-alkylated derivatives, 1,4-dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol and 1,4,5-trideoxy-1,4-imino-D-arabinitol. An unprecedented methodology, having as a key step a novel enzymatic aldol addition reactions catalyzed by D-fructose-6-phosphate aldolase, is presented. - Section 3.2 presents the cascade chemical-enzymatic synthesis of a collection of novel 1,4-dideoxy-1,4-imino-D- and -L-arabinitol (DAB and LAB) 2-aminomethyl derivatives including 2-oxopiperazine conjugates which have an interest as potential glycosidase inhibitors. - Section 3.3 describes the chemoenzymatic synthesis of novel polyhydroxylated pyrrolizidines of the family of casuarines by means of an asymmetric strategy based on cascade aldol additions catalyzed by dihydroxyacetone phosphate (DHAP) and dihydroxyacetone (DHA) aldolases. - Section 3.4 describes the methodology and results of the preliminary in vitro assays for glycosidases inhibition activity of some of the compounds synthetized during the course of this thesis. Section 4 (Experimental) describes the procedure for the experimental work carried out in this project. 1H and 13C NMR spectra can be found in the attached CD
Síntesi quimioenzimàtica d'iminociclitols mitjançant aldolases natives i modificades genèticament by Anna Soler Casaponsa( Book )

2 editions published in 2015 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Els iminociclitols són compostos alcaloides cíclics polihidroxilats mimètics de sucres, en els quals l'àtom d'oxigen endocíclic es troba substituït per un àtom de nitrogen. Són atractius farmacològicament ja que molts d'ells mostren activitat inhibidora d'enzims relacionats amb el processament d'hidrats de carboni i han resultat vitals pel desenvolupament de nous fàrmacs, com antiinflamatoris, antitumorals, antivírics i antibiòtics. Així doncs, és un repte i objectiu important disposar d'aquestes molècules polifuncionalitzades mitjançant síntesis senzilles. La síntesis orgànica clàssica d'aquestes molècules és complexa a causa de principalment tres factors: la necessitat de múltiples i complexes seqüències de protecció/desprotecció, dificultats en el control de la estereoselectivitat a causa de l'elevat nombre de centres estereogènics i en el seu aïllament i purificació. Per tant, una bona alternativa és la utilització d'enzims com catalitzadors en síntesis asimètriques donat els avantatges sobre les metodologies químiques clàssiques com són l'elevat grau de control de la estereoquímica i les condicions suaus de reacció. Les reaccions es duen a terme en medi aquós, fet que ofereix una opció mediambiental més atractiva. En la present Tesi es presenten excel·lents estratègies quimioenzimàtiques per a l'obtenció d'iminociclitols mono i bicíclics on l'etapa clau i central del procés és l'addició d'un donador a un aldehid acceptor catalitzada per aldolases natives o modificades genèticament. Les aldolases són un grup específic de liases que catalitzen de manera reversible la formació estereoselectiva d'enllaços caboni-carboni mitjançant una reacció aldòlica. Generalment aquests enzims són molt selectives en quan a llur tolerància del substrat donador (nucleòfil), però accepten una gran diversitat estructural d'aldehids acceptors (electròfil). En aquest treball s'han emprat aldolases dependents de glicina, de dihidroxiacetona fosfat (DHAP) i la D-fructosa 6-fosfat aldolasa d'Escherichia coli (FSA). En la primera part de la Tesi, es presenta un innovadora estratègia quimioenzimàtica que permet la síntesi d'una col·lecció de noves estructures de derivats polihidroxilats de l'àcid pipecòlic, homoiminociclitols piperidínics i pirrolidínics a partir de substrats simples i aquirals en tres passos sintètics i creant fins a cinc centres estereogènics. L'estratègia es basa en dues etapes claus d'addició aldòlica consecutives biocatalítiques. En la primera etapa clau biocatalítica s'empraren aldolases dependents de glicina, obtenint derivats d'àcid .-hidroxiamínics amb estereoquímica controlada. Llurs adductes aldòlics obtinguts es convertiren en els substrats de la segona etapa clau per mitjà de transformacions químiques senzilles. Les aldolases dependents de glicina D-treonina aldolasa són poc conegudes. Per això, prèviament es dugué a terme un estudi de la producció de la D-treonina aldolasa d'Achromobacter xylosoxidans i la seva aplicabilitat com a biocatalitzador. En la subsegüent etapa aldòlica clau, s'empraren les aldolases dependents de DHAP rhamnulosa 1-fosfat aldolasa i fuculosa 1-fosfat aldolasa, ambdues de E.coli, i la FSA. Finalment, els productes finals s'obtingueren per mitjà de l'aminació reductiva dels adductes aldòlics obtinguts. En la segona part del treball es presenta la síntesi d'una col·lecció de 47 iminociclitols mono i bicíclics de tipus pirrolidines, piperidines, pirrolizidines, indolizidines i quinolizidines. L'etapa clau en aquesta síntesi fou l'addició aldòlica dels donadors a-hidroxicarbonílics DHA, HA i GO a N-Cbz-aminoaldehids catalitzades per noves variants de FSA. L'iminosucre final s'obté per mitjà de la desprotecció del grup amino i aminació reductora en un sol pas per hidrogenació catalítica de l'adducte aldòlic. Les noves variants de FSA s'obtingueren prèviament en aquest treball a partir del redisseny del centre catalític de l'enzim per enginyeria de proteïnes a fi d'incrementar l'afinitat d'aquest biocatalitzador en les addicions aldòliques d'interès de DHA, HA i GO a N-Cbz-aminoaldehids voluminosos o conformacionalment restringits. Les noves variants de FSA es produïren a partir de les plataformes FSA A129S/A165G per DHA i HA i FSA L107Y/A129G/A165G per GO per mitjà de mutagènesi de lloc dirigit o de saturació de lloc. Les variants FSA A129S/R134X/A165G/S166G i FSA L107Y/A129G/R134X/A165G/S166G on X: P, R, S i V generaren conversions més elevades en les addicions aldòliques d'interès
Design, synthesis and study of the biological and biophysical activity of antimicrobial peptides by Ariadna Grau Campistany( Book )

2 editions published in 2014 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'aparició i propagació mundial de bacteris resistents a múltiples fàrmacs s'ha convertit en un problema clínic molt important. No obstant això, el nombre de nous antimicrobians que es troben en les últimes etapes de desenvolupament és molt baix. Els pèptids antimicrobians són una classe d'antibiòtics que han despertat gran interès en els últims anys pel fet que poques vegades estimulen el desenvolupament d'organismes genèticament resistents ja que la seva diana terapèutica és principalment la membrana bacteriana. En aquesta tesi es descriu el disseny, preparació i activitat de nous compostos basats en la seqüència de les polimixines, un tipus de pèptids antimicrobians altament potents contra bacteris Gram-negatius i usats clínicament. Els compostos sintetitzats van presentar elevada activitat tant en bacteris Gram positius com Gram-negatius, incloent diverses soques resistents. Addicionalment, experiments biofísics usant liposomes i monocapes com a models de membrana i citometria de flux i microscòpia electrònica de transmissió usant bacteris es van usar per estudiar el mecanisme d'acció d'aquests compostos. Els resultats del candidat més actiu semblen indicar que presenta un mecanisme d'acció alternatiu on la membrana bacteriana no és l'única diana terapèutica. En la segona part de la tesi, es descriu el disseny i síntesi d'una sèrie de 9 pèptids, basats en la seqüència del pèptid antimicrobià PGLa de la família de les magainines. Els pèptids alfa-helicoïdals (vist mitjançant l'ús de dicroïsme circular), presenten repeticions del heptàmer KIAGKIA, amb llargades de 14 a 28 aminoàcids. Assaigs biològics, de fluorescència i de RMN de fases condensades es van usar per relacionar la llargada peptídica amb la activitat en la membrana. Les dades obtingudes són consistents amb la formació de porus transmembrana, només aquells pèptids prou llargs per travessar la bicapa lipídica indueixen permeabilització, hemòlisi i inhibeixen el creixement bacterià mentre que els pèptids curts no mostren aquests efectes. L'anàlisi usant RMN de fases condensades amb lípids de diferent llargada també va mostrar la necessitat d'una llargada mínima dels pèptids per passar d'un estat superficial a un estat més inserit, probablement transmembrana. Atès que els llindars observats per a l'activitat biològica coincideixen estretament amb els resultats biofísics, els pèptids van ser utilitzats com a regles moleculars per determinar el gruix de les membranes bacterianes, és a dir E. coli (H"27 Å) <S. aureus i P. aeruginosa (H"30 Å) <E. faecalis (H"34 Å)
Diseño, síntesis y estructura de dominios helicoidales : influencia de la introducción de aminoácidos D by Carmen Giovana Granados Ramírez( Book )

2 editions published between 2007 and 2008 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Una Nueva estrategia de química combinatoria para el diseño y modificación de dominios proteicos by José Javier Pastor Porras( Book )

2 editions published in 2004 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Disseny, síntesi i avaluació biològica i biofísica d'anàlegs de polimixina by Maria Garcia Subirats( Book )

2 editions published in 2016 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

El problema de la resistència bacteriana ha esdevingut un problema de salut pública global. Cada cop apareixen més soques bacterianes resistents a dos o més fàrmacs i és especialment preocupant la manca d'antibiòtics en el mercat per a combatre les infeccions que aquests provoquen. És per això que un dels grans objectius del descobriment de nous fàrmacs antibiòtics és la recerca de nous compostos capaços de combatre aquests microorganismes. Els pèptids antimicrobians són una classe d'antibiòtics que en el darrers anys han despertat interès degut al seu particular mecanisme d'acció: actuen principalment sobre la membrana bacteriana, i són menys susceptibles de generar resistència per part del bacteris. Destaquem entre aquests pèptids antimicrobians, la polimixina, antibiòtic natural produït pel Bacillus polymyxa. És un compost antibacterià actiu contra bacteris Gram-negatius, però que presenta l'inconvenient de ser tòxic a nivell renal i neuronal. En aquesta tesi es descriu el disseny, la síntesi i l'activitat d'anàlegs de polimixina. Es va simplificar l'esquelet peptídic del producte natural, de manera que fos mes assequible la síntesi química dels anàlegs, la preparació a gran escala, i una potencial reducció de toxicitat. Les modificacions que es van dur a terme van ser substituïr l'enllaç lactàmic que tanca el cicle, per un enllaç disulfur, l'àcid gras natural ramificat, es va substituir per un de lineal, i es van fer substitucions d'alguns aminoàcids per observar l'efecte que provocaven en l'activitat bacteriana. També es van sintetitzar anàlegs retroenantiòmers, per tal de veure la implicació de l'esquelet peptídic en la interacció amb les membranes, i finalment es va preparar un compost conjugat d'un anàleg de polimixina i l'espermina, una poliamina de cadena llarga. Es va estudiar la seva activitat antibiòtica in vitro amb assajos de concentració mínima inhibitòria (CMI). I posteriorment es van realitzar estudis d'activitat biofísica, realitzant assajos amb models de membrana bacteriana, com són els liposomes i les monocapes lipídiques. Aquesta tesi demostra que és possible simplificar l'estructura de la polimixina, obtenint-se compostos antibiòtics actius in vitro que mostren propietats biofísiques similars a les del producte natural
Aplicación de poliaminoácidos en la admnistración de péptidos y proteínas de interés terapéutico by Óscar Peña Gulín( )

1 edition published in 2006 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Study of the aggregation process of amyloid proteins : examination of aggregation inhibitors by Dolors Grillo Bosch( )

1 edition published in 2008 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Diseño, síntesis y evaluación de inhibidores de la proteína beta-amiloide : desarrollo de un modelo de fibrilogénesis by Montse Cruz Gatell( Book )

1 edition published in 2003 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Química orgánica : estructura y función by K. Peter C Vollhardt( Book )

1 edition published in 2000 in Undetermined and held by 1 WorldCat member library worldwide

El reconocido prestigio de los autores, tanto en investigación como en el terreno educativo, convierte esta obra en el texto actualmente más eficaz a la hora de presentar la química orgánica contemporánea, incluyendo los más recientes resultados de investigación, de modo ameno e inteligible para el estudiante. En esta nueva edición se dan cita las tendencias más actuales en la investigación químico-orgánica, incluyendo la química verde y nuevas metodologías sintéticas. El texto cuenta además con un sitio web propio, que constituye una valiosa ayuda como complemento educativo
Disseny, síntesi i estudi de l'activitat biològica i biofísica d'antibiòtics lipopeptídics cíclics : tesi doctoral by Montserrat Rodríguez Núñez( )

1 edition published in 2011 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.95 (from 0.86 for Química o ... to 0.96 for Disseny, s ...)

Associated Subjects
Alternative Names
Francesc Rabanal researcher

Francesc Rabanal wetenschapper

Rabanal, Francesc

Rabanal i Anglada, Francesc

Languages