60f Rosés i Pascual, Martí [WorldCat Identities]
WorldCat Identities

Rosés i Pascual, Martí

Overview
Works: 14 works in 23 publications in 2 languages and 22 library holdings
Roles: Author
Publication Timeline
.
Most widely held works by Martí Rosés i Pascual
L'alcohol terc-butilic com a solvent d'interes analitic, equilibris protolitics i les seves aplicacions by Martí Rosés i Pascual( Book )

3 editions published between 1986 and 2019 in Catalan and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

"L'objecte primordial del present treball ha estat l'estudi teòric i pràctic d'un solvent, l'alcohol terc-butílic, que tot i essent un dels solvents més semblants a l'aigua, presenta respecte a ella notables diferències. Algunes d'aquestes diferències són de gran repercusió en aplicacions analítiques, com pot ésser la valoració i la resolució d'àcids i mescles d'àcids que no poden ésser efectuades, de forma precisa, en aigua.Per tal d'aconseguir aquesta finalitat hom s'ha plantejat l'estudi i resolució dels equilibris àcid-base que s'estableixen en terc-butanol, la posta a punt de tècniques experimentals i l'elaboració de mètodes i programes de càlcul que permetin determinar constants de dissociació i d'associació de diferents electròlits en aquest medi, i la comparació de les constants obtingudes en aquest solvent amb les corresponents en altres solvents similars, en especial l'aigua. Hom s'ha proposat també l'estudi de l'efecte de l'addició d'altres solvents en la dissociació de diversos electròlits en terc-butanol, relacionant-lo amb les variacions de la constant dielèctrica del medi i del pK de l'electròlit, ja que aquestes addicions són molt freqüents en l'ús pràctic del solvent.Donat que una de les aplicacions analítiques més importants del terc-butanol és la seva utilització en les determinacions volumètriques, degut al seu elevat poder diferenciant d'àcids, hom s'ha proposat l'establiment d'una escala d'indicadors en aquest medi que, cobrint tot el seu interval útil de pH permeti valorar àcids de diferent força àcida, escolIint per a cada problema en particular l'indicador o indicadors més adequats i les condicions en que cal emprar-los.Dels resultats obtinguts hom preveu aplicacions analítiques pràctiques com són valoracions conductimètriques i potenciomètriques i visuals de diferents àcids i en especial la resolució de mescles d'àcids de força àcida semblant en aigua, però diferent en terc-butanol." -- TDX
Estimació de propietats de biopartició mitjançant mesures cromatogràfiques by Marta Hidalgo Rodriguez( Book )

2 editions published between 2013 and 2014 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

La distribució sang-teixit, la permeabilitat en pell i la toxicitat en organismes aquàtics són exemples de propietats de biopartició de compostos químics. Són fonamentals en àmbits tan diversos com el desenvolupament de nous fàrmacs o cosmètics o l'avaluació del impacte mediambiental de contaminants emergents. No obstant, la seva determinació directa sol ser costosa, llarga, experimentalment complicada i inclús èticament qüestionable. Com a conseqüència, existeix un gran interès en poder estimar de manera senzilla propietats de biopartició de compostos químics. Concretament, els sistemes cromatogràfics ofereixen alternatives pràctiques i sostenibles, ja que les mesures cromatogràfiques són econòmiques, ràpides i simples. En aquest context, l'objectiu de la tesi doctoral ha estat estudiar l'emulació de processos biològics de partició a partir de sistemes cromatogràfics. Inicialment, s'han caracteritzat diversos sistemes de cromatografia electrocinètica micel·lar (MEKC) mitjançant el model de paràmetres de solvatació. Aquest model permet descriure tant processos biològics com fisicoquímics basats en la distribució de soluts neutres entre dues fases, de manera que ofereix també un marc comú per comparar ambdós tipus de processos. A la tesi, s'han caracteritzat mescles dels tensioactius colat i deoxicolat de sodi i també el tensioactiu pur taurocolat de sodi. S'ha estudiat la influència que té la composició de tensioactius sobre les caracteritzacions i també l'efecte del conjunt de soluts, els descriptors i el pH aquós. Les caracteritzacions obtingudes s'han afegit a la recopilació que s'ha fet tant de sistemes biològics com fisicoquímics (majoritàriament cromatogràfics, però també de partició aigua-solvent) que es troben descrits a la literatura segons aquest model. Cada parell de sistemes biològic i fisicoquímic s'ha comparat mitjançant un paràmetre de distància que permet avaluar la similitud entre parelles de sistemes. No obstant, de cara a identificar quins sistemes cromatogràfics tenen capacitat per modelar processos de biopartició, ha calgut desenvolupar una metodologia complementària per quantificar la precisió que s'obtindrà a les correlacions entre dades biològiques i cromatogràfiques. La metodologia desenvolupada consisteix en examinar les tres fonts d'error que determinen la variància total d'aquestes correlacions: la variància de les dades biològiques, la variància de les dades cromatogràfiques i la variància que prové de la dissimilitud entre els dos sistemes comparats. S'ha demostrat que les tres contribucions de variància es poden predir fàcilment a partir de la caracterització dels sistemes segons el model de paràmetres de solvatació. La seva suma permet estimar la variància total que s'espera obtenir a la correlació i, per tant, la bondat amb què el sistema cromatogràfic podrà emular el biològic. Aquesta metodologia ha permès seleccionar sistemes cromatogràfics adequats per modelar tres processos de biopartició concrets: la toxicitat en el peix fathead minnow, la sorció sòl-aigua i la permeabilitat en pell de substàncies neutres. Els sistemes cromatogràfics escollits han estat: tres sistemes de cromatografia de líquids d'alta resolució (HPLC), dos d'ells basats en columnes C18 convencionals i un d'ells en una columna artificial immobilitzada (IAM) que imita l'estructura de les biomembranes; dos sistemes de MEKC, un amb dodecilsulfat de sodi i l'altre amb taurocolat de sodi. També s'ha seleccionat el sistema de partició octanol-aigua perquè és el clàssic sistema de referència a l'hora de modelar processos biològics. S'ha comprovat experimentalment la bondat dels sistemes escollits per modelar els tres processos de biopartició estudiats, obtenint en tots els casos resultats concordants amb les prediccions de variància. Per tal d'emular la permeabilitat en pell ha calgut introduir el volum del solut com a variable addicional a les correlacions biologico-cromatogràfiques. Finalment, els millors models de correlació han permès predir amb precisió valors de sorció sòl-aigua d'herbicides i dades permeabilitat en pell d'herbicides i hormones a partir de mesures cromatogràfiques. S'ha obtingut una millor precisió que la que proporcionen altres mètodes com les particions octanolaigua o mètodes de càlcul a partir de l'estructura dels soluts, el que demostra el potencial dels sistemes cromatogràfics per estimar propietats de biopartició
Solvents orgànics en electroforesi capil·lar i cromatografia de líquids by Xavier Subirats i Vila( Book )

3 editions published in 2007 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Caracterització de membranes artificials mesura de la seva aptitud per a estimar propietats biològiques by Elisabet Lázaro Mallén( Book )

2 editions published in 2009 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Determinació de constants d'acidesa de substàncies d'interès biològic per electroforesi capil·lar by Joan Marc Cabot Canyelles( Book )

2 editions published in 2015 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Aquesta Tesi es titula Determinació de constants d'acidesa de substàncies d'interès biològic per electroforesi capil·lar. La Dissertació es focalitza llavors en l'estudi de la determinació de la constant d'acidesa de fàrmacs utilitzant aquesta tècnica d'electroseparació, l'electroforesi capil·lar. La constant d'acidesa o pKa és una propietat fisicoquímica útil en el descobriment i desenvolupament de fàrmacs, on el coneixement de l'estat de ionització d'un grup funcional és sovint essencial per a comprendre les propietats farmacocinètiques i farmacodinàmiques de nous fàrmacs potencials. Gràcies a l'ús d'un patró intern (IS), es va desenvolupar una nova metodologia per a la determinació d'aquestes constants per electroforesi capil·lar (CE), el mètode IS-CE. No obstant això, aquest mètode només es va desenvolupar per a substàncies simples monopròtiques. Així doncs, l'objectiu principal d'aquesta Tesi és establir el mètode IS-CE com a mètode d'alt rendiment per a la determinació de constants d'acidesa de compostos bioactius, així com també dissenyar un prototip específic per aquest mètode per tal d'implementar-lo per a l'anàlisi rutinari de fàrmacs potencials en laboratoris d'anàlisis fisicoquímiques. Aquesta fita ha estat perseguida al llarg d'aquesta Dissertació, cobrint durant el seu desenvolupament cada necessitat que presentava el mètode. Per començar, en aquesta Tesi s'estableix el pKa d'un llistat de patrons interns àcids i bàsics de diferent estructura que cobreixi tot l'interval de pH útil en electroforesi capil·lar i s'amplia l'aplicabilitat del mètode a compostos amb diverses constants d'acidesa. Posteriorment s'optimitzen els paràmetres instrumentals per tal de convertir l'IS-CE en un mètode high throughput IS-CE. Després s'avalua la capacitat del mètode per a la determinació de compostos de baixa solubilitat en aigua i s'amplia per a la determinació de constants d'acidesa de compostos de molt baixa solubilitat utilitzant mescles metanol-aigua. Arribat aquest punt es dissenya una instrumentació específica adaptable al mètode IS-CE, tot simplificant i agilitzant el procés per a la determinació del pKa. En conjunt, aquest treball d'investigació científica ha permès el desenvolupament consolidat d'un mètode ràpid, robust, precís i acurat per a la determinació de constants d'acidesa de compostos bioactius. Així mateix, també ha permès dissenyar un nou prototip per a la implementació d'aquest mètode a l'anàlisi rutinari de fàrmacs potencials en laboratoris de mesures fisicoquímiques i de drug discovery and development
Modelització de la retenció cromatogràfica by Axel Andrés Sanz( Book )

2 editions published between 2015 and 2016 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Un dels avantatges més importants de la cromatografia de líquids d'alta resolució (HPLC) és la seva capacitat de separar diferents substàncies d'una barreja degut a les interaccions que els diferents compostos tenen tant amb la fase estacionària com amb la fase mòbil. Així doncs, entendre la retenció cromatogràfica és un aspecte força interessant ja que, si es coneix com els diferents anàlits es comporten durant el procés d'elució, es poden desenvolupar models que permetin predir la retenció dels anàlits i facilitar així el disseny de mètodes de separació. Addicionalment, per obtenir separacions completes entre anàlits, cal que els pics cromatogràfics no es solapin, per la qual cosa convé que siguin el més estrets possible. Per aquest motiu, comprendre les causes que provoquen l'eixamplament de pic i tractar de minimitzar el seu efecte és també un tema de gran interès a l'hora de realitzar separacions cromatogràfiques. Precisament aquests dos camps, el d'analitzar els factors que contribueixen a l'eixamplament de pic i el de la predicció de la retenció cromatogràfica, són dos dels temes que es tracten en aquesta tesi. La columna cromatogràfica és l'element que majoritàriament causa que els pics siguin més o menys amples, per la qual cosa caracteritzar la columna i la seva fase estacionària resulta clau per tal d'entendre l'eixamplament de pic. La manera més habitual d'avaluar la qualitat d'una columna és a partir de la coneguda equació de van Deemter i, en el cas d'aquesta tesi, una caracterització més detallada s'ha dut a terme estimant la contribució que cadascun dels seus termes (dispersió d'eddy, difusió i resistència a la transferència de massa) té en l'amplada de pic final. Com a resultat d'aquest estudi, s'ha desenvolupat un full Excel en què aquest procés de caracterització es du a terme de manera sistemàtica. Quant a l'estudi de la predicció de la retenció, és la fase mòbil la que juga un paper important. La retenció cromatogràfica dels anàlits depèn tant de la fase estacionària com de la fase mòbil, però la facilitat amb la qual es pot modificar aquesta última és la que la fa ser clau en aquest estudi de la retenció. En aquest sentit, la dependència de la retenció d'un anàlit amb la composició de la fase mòbil fa que establir una relació fiable entre aquests paràmetres sigui necessari per tal que els models de predicció que en depenguin siguin acurats, fet que és especialment complicat en mode gradient ja que aquest és un mode d'elució en el que la composició de la fase mòbil varia durant el procés. Addicionalment, per a anàlits ionitzables, paràmetres fisicoquímics com el pH de la fase mòbil o el pKa del propi anàlit també depenen de la composició de la fase mòbil, fet que fa que predir la retenció d'aquest tipus d'anàlits sigui encara més complicat. En aquest treball es proposa un model que depèn de dos paràmetres, model que s'ha validat per a una gran varietat de condicions experimentals com ara diferents gradients, diversos valors de pH de la fase mòbil i diferents modificadors orgànics. Addicionalment, en aquesta tesi també es proposa una optimització al mètode clàssic de shake-flask per determinar la lipofilicitat de substàncies. Les millores, encarades a satisfer les noves necessitats de la indústria farmacèutica, consisteixen en fer-lo apte per a un interval ampli de lipofilicitat (des de -2 fins a 4.5) i utilitzant una petita quantitat de mostra. D'acord amb aquesta optimització, també es van proposar diferents particions (relacions de volum entre ambdues fases) i es van desenvolupar diversos procediments experimentals capaços de dur a terme les mesures. Els resultats obtinguts van ser força satisfactoris tant a nivell d'exactitud com de precisió
Caracterización y separación de flavonoides by Carme Repollés Ramírez( )

2 editions published in 2010 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Interaccions solut-solvent en cromatografia electrocinètica micel·lar by Elisabet Fuguet i Jordà( )

1 edition published in 2004 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Interacciones del analito con las fases cromatográficas implicadas en los procesos de retención en HPLC by Fadoua Zohra Oumada( )

1 edition published in 2001 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Modelos de retención en separaciones cromatográficas y electroforéticas by Adolfo Téllez Molina( )

1 edition published in 2010 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Interacciones disolvente-disolvente y soluto-disolvente en mezclas isopropanol/agua : efecto sobre la acidez de sustancias orgánicas by Clara Ràfols Llach( )

1 edition published in 1993 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Efecte del pH i composició de les solucions amortidores en la retenció cromatogràfica i la migració electroforètica d'àcids febles by Immaculada Canals i Rimbau( )

1 edition published in 2002 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Equilibrios iónicos en disolventes alcohólicos mixtos by Fernando Rived Sánchez( )

1 edition published in 2002 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Retenció cromatogràfica de soluts ionitzables : influència del pH de fases mòbils acetonitril/aigua i 2,2,2-trifluoroetanol/aigua by Sonia Espinosa García( )

1 edition published in 2002 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.96 (from 0.96 for Solvents o ... to 0.97 for L'alcohol ...)

Alternative Names
Martí Rosés researcher

Martí Rosés wetenschapper

Rosés i Pascual, Martí

Rosés, Martí

Languages