Front cover image for Epochi = Epohi = Epochs

Epochi = Epohi = Epochs

ejournal, eMagazine, Bulgarian, 2011
Velikotărnovski Universitet "Sv. sv. Kiril i Metodij", Veliko Tărnovo, 2011