Front cover image for Varìacìjnì metodi pìdviŝennâ točnostì vimìrûvačìv ìmìtansu

Varìacìjnì metodi pìdviŝennâ točnostì vimìrûvačìv ìmìtansu

Print Book, Ukrainian, 2015
Ìnstitut elektrodinamìki NAN Ukraïni, Kiïv, 2015