Front cover image for 豐縣志, 16巻首1巻 . 光緒雎寧縣志稾, 18巻 . 光緒贛楡縣志, 18巻 . 贛楡縣續志, 4巻附編2巻

豐縣志, 16巻首1巻 . 光緒雎寧縣志稾, 18巻 . 光緒贛楡縣志, 18巻 . 贛楡縣續志, 4巻附編2巻

Print Book, Chinese, 1991.6
江蘇古籍出版社, 南京, 1991.6