Front cover image for Gyunyu no kagaku. [Chemistry of milk

Gyunyu no kagaku. [Chemistry of milk

Print Book, Japanese, [1975]
Chikyusha [Showa 50 nen], Tokyo], [1975]