Front cover image for Hoiku seikatsu no shinrigaku = [Psychology and child care

Hoiku seikatsu no shinrigaku = [Psychology and child care

Print Book, Japanese, [1967]
Kawashima [Showa 42 nen], [Tokyo], [1967]