Front cover image for עלי שפר : מחקרים בספרות ההגות היהודית ; מוגשים לכבוד הרב ד״ר אלכסנדר שפרן

עלי שפר : מחקרים בספרות ההגות היהודית ; מוגשים לכבוד הרב ד״ר אלכסנדר שפרן

Print Book, English, [1990]
אוניברסיטת בר־אילן, Ramat-Gan, [1990]