Front cover image for [Eusebiou tou Alexandreos, Eusebiou Emisēnou, Leontiou tou Byzantiou ta heuriskomena panta] = Eusebii Alexandrini Episcopi, Eusebii Emeseni, Leontii Byzantini opera quae reperiri potuerunt omnia ; intermiscentur Theodori Scythopolitani [and others] epistolae, tractatus, opuscula ; accedunt Justiniani, Imperatoris Augusti, Dogmatica

[Eusebiou tou Alexandreos, Eusebiou Emisēnou, Leontiou tou Byzantiou ta heuriskomena panta] = Eusebii Alexandrini Episcopi, Eusebii Emeseni, Leontii Byzantini opera quae reperiri potuerunt omnia ; intermiscentur Theodori Scythopolitani [and others] epistolae, tractatus, opuscula ; accedunt Justiniani, Imperatoris Augusti, Dogmatica

Print Book, Latin, 1865
Apud J.-P. Migne, [Paris], 1865
1768 [superscript] pages columns ; 28 cm.
243637005
The second volume of Leontius is found in t. 86.2
At head of title: saeculum 7, anni 600-610
Greek text with Latin translations in parallel columns