Front cover image for Identyfikacja i określenie struktury fazy mie̜dzymetalicznej Sr-Al-Si uczestnicza̜cej w modyfikacji stopów Al-Si

Identyfikacja i określenie struktury fazy mie̜dzymetalicznej Sr-Al-Si uczestnicza̜cej w modyfikacji stopów Al-Si

Print Book, Polish, 1988