Front cover image for Apʻxazetʻis avtonomiuri respublikis socʻialur-ekonomikuri mdgomareoba, 1985-1990 : statistikuri krebuli = Social and economic situation in Abkhazian Autonomous Republic, 1985-1990 : statistical issue

Apʻxazetʻis avtonomiuri respublikis socʻialur-ekonomikuri mdgomareoba, 1985-1990 : statistikuri krebuli = Social and economic situation in Abkhazian Autonomous Republic, 1985-1990 : statistical issue

Print Book, Georgian, 1996
Sakʻartʻvelos socʻialur-ekonomikuri inpʻormacʻiis saxelmcipʻo departamenti, Apʻxazetʻis avtonomiuri respublikis Socʻialur-ekonomikuri inpʻormacʻiis saxelmcipʻo departamenti, Tʻbilisi, 1996