Front cover image for In pursuit of excellence : celebrating 30 years of S.U.C.C.E.S.S. = [Zui qiu zuo yue qi jian wei lai : Zhong qiao fu zhu hui san shi zhou nian ji nian]

In pursuit of excellence : celebrating 30 years of S.U.C.C.E.S.S. = [Zui qiu zuo yue qi jian wei lai : Zhong qiao fu zhu hui san shi zhou nian ji nian]

Print Book, English, 2003
S.U.C.C.E.S.S., Vancouver, 2003