Front cover image for Vinandāsabha maññʻ kyoʻ Tatiya Naṃ moʻ Cha rā toʻ Bhu rāʺ krīʺ reʺ sāʺ ʼapʻ so Sīlavisodhanī kyamʻʺ

Vinandāsabha maññʻ kyoʻ Tatiya Naṃ moʻ Cha rā toʻ Bhu rāʺ krīʺ reʺ sāʺ ʼapʻ so Sīlavisodhanī kyamʻʺ

Print Book, Burmese, 1992
Sāsanā reʺ Ūʺ cīʺ Ṭhāna, Ranʻ kunʻ, 1992