Front cover image for Смѣта уѣздныхъ земскихъ повинностей на 1891 годъ по Мензелинскому уѣзду Уфимской губерніи

Смѣта уѣздныхъ земскихъ повинностей на 1891 годъ по Мензелинскому уѣзду Уфимской губерніи

Print Book, Russian, 1891
Тип. К.В. Шейковскаго, Menzelinsk, 1891