Front cover image for Sint Jan Waalwijk : acht eeuwen geschiedenis

Sint Jan Waalwijk : acht eeuwen geschiedenis

Geschiedenis van de Parochie Sint Jan, de kerk van deze parochie en de Waalwijkse gemeenschap NL-ZmNBD
Print Book, Dutch, 1994
Parochie St. Jan de Doper, Waalwijk, 1994