Front cover image for 's-Hertogenbosch Fort Crevecoeur. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO-P): A-13.0066

's-Hertogenbosch Fort Crevecoeur. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO-P): A-13.0066

In opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) te ‘s-Hertogenbosch van 22 tot en met 25 april 2013 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd. Ook is een bureauonderzoek en een booronderzoek uitgevoerd. Het onderzochte plangebied is Fort Crèvecoeur te ‘s-Hertogenbosch. Het plangebied is een groot gebied gelegen tussen Engelen, ’s-Hertogenbosch, Oud-Empel en Hedel. Binnen dit gebied ligt het oude Fort Crèvecoeur. Officieel is het plangebied een militair oefenterrein van Defensie. In de praktijk is voornamelijk het oostelijke deel in gebruik als militair terrein. In het westelijke deel, waar nog ruïnes van het oude Fort Crèvecoeur zichtbaar zijn, is een gevarieerde flora en fauna ontstaan. De weilanden aan de westkant zijn eigendom van Defensie en worden beheerd door Natuurmonumenten. Het doel van het proefsleuvenonderzoek was om de aanwezigheid van archeologische resten vast te stellen. De gemeente wil die archeologische resten gebruiken als een inspiratiebron bij de planontwikkeling. Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente ’s-Hertogenbosch valt het plangebied binnen een zone met een hoge verwachting. In deze zone is een hoge verwachting op het aantreffen van resten van verdedigingswerken uit de 16e-19e eeuw. In 2007 is door BAAC bv een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het oostelijk deel van het plangebied Bij dit onderzoek is onder de bouwvoor een minstens één meter dik pakket ophogingen aangetroffen. Dit pakket is, op grond van fragmenten ijsselsteen, op zijn vroegst te dateren in de 16e eeuw. Doordat verder geen vondstmateriaal is aangetroffen kon geen nauwkeurigere datering worden gegeven. Het doel van het inventariserend veldonderzoek door middel van verkennend booronderzoek en proefsleuven is het vaststellen van de aanwezigheid van archeologische resten die een inspiratiebron kunnen zijn bij de planontwikkeling van Fort Crèvecoeur. Het onderzoek resulteert in een waardering van de archeologische informatie en in een selectieadvies, namelijk een voorstel voor nader onderzoek. Voorafgaand aan het veldonderzoek is een bureaustudie gedaan, waarbij naast literatuuronderzoek ook archiefstukken in het Brabants Historisch Informatiecentrum te ’s-Hertogenbosch (BHIC) en het Nationaal Archief te Den Haag (NA) zijn opgevraagd. Binnen het plangebied zijn tijdens het onderzoek niet alleen bovengronds maar ook ondergronds resten aangetroffen van het fort. Tijdens het boor- en proefsleuvenonderzoek zijn resten aangetroffen van het fort die wijzen op militair gebruik vanaf 1500 tot in de 21e eeuw. Dit sluit aan bij het beeld van het fort dat naar voren is gekomen uit de historische bronnen
Book
BAAC bv 's-Hertogenbosch