Front cover image for Apʻxazetʻis avtonomiuri respublikis socʻialur-ekonomikuri mdgomareoba 1993-1998 clebši : statistikuri krebuli

Apʻxazetʻis avtonomiuri respublikis socʻialur-ekonomikuri mdgomareoba 1993-1998 clebši : statistikuri krebuli

Print Book, Georgian, 1999
Apʻxazetʻis avtonomiuri respublikis, Statistikis saxelmcipʻo departamenti, Tʻbilisi, 1999