Front cover image for 大學, 不是考上就好! : 百位成功人士教你玩出精采

大學, 不是考上就好! : 百位成功人士教你玩出精采

Print Book, Chinese, 2006.11
Di yi ban
天下遠見出版 ; 大和書報總經銷, Tai bei shi, [Tai bei xian xin zhuang shi], 2006.11