Front cover image for Neoellēnika paradoxa : etoi episēmos elenchos tēs peri tōn Neoellēnikōn anagnōsmatōn kriseōs

Neoellēnika paradoxa : etoi episēmos elenchos tēs peri tōn Neoellēnikōn anagnōsmatōn kriseōs

Print Book, Greek, 1915
Ek tou Typographeiou P.A. Petrakou, En Athēnais, 1915