Front cover image for Niên giám thống kê, 2007-2011

Niên giám thống kê, 2007-2011

Five years statistical data on socioeconomic development of Trà Vinh province, Vietnam
Print Book, Vietnamese, 2012
Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, Hà Nội, 2012