Front cover image for Tổng điều tra dân số-nhà ở tỉnh Trà Vinh năm 2009 : những kết quả chủ yếu

Tổng điều tra dân số-nhà ở tỉnh Trà Vinh năm 2009 : những kết quả chủ yếu

Major findings of 2009 survey on population and housing of Trà Vinh province, Vietnam
Print Book, Vietnamese, 2010
Cục thống kê tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh, 2010