Front cover image for การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรสาววัยรุ่น

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรสาววัยรุ่น

Thesis, Dissertation, Thai, 2548 [2005]
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา, [กรุงเทพฯ], 2548 [2005]