Front cover image for โครงการสำรวจทางด้านสังคมและประชากรชาวเขา : ผลการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ = Demographic and social survey of tribal people : analysis of existing data

โครงการสำรวจทางด้านสังคมและประชากรชาวเขา : ผลการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ = Demographic and social survey of tribal people : analysis of existing data

Print Book, Thai, 1999
ศูนย์ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนชาวไทยภูเขาและองค์กรเวิลคอนเซินประไทย, Krung Thēp, 1999