Front cover image for Yesterday's Atlanta

Yesterday's Atlanta

Print Book, English, ©1974
E.A. Seemann Pub., Miami, Fla., ©1974