Front cover image for Jiang Jie-shi (1887-1975)

Jiang Jie-shi (1887-1975)

Print Book, English, ©1982
University of Queensland Press, St. Luica [i.e. Lucia], ©1982