Front cover image for Acta metallurgica Slovaca

Acta metallurgica Slovaca

Journal, Magazine, Slovak, 1995-
Hutníckej fakulty Technickej univerzity Košice vydávaný v spolupráci s Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach, Zväzom hutníctva, t'ažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a pobočky SHS pri Hutníckej fakulte TU Košice, Košice, 1995-