Front cover image for Codex diplomaticus Prussicus : Urkundensammlung zur älteren Geschichte Preussens aus d. königl. geheimen Archiv zu Königsberg, nebst Regesten. 6

Codex diplomaticus Prussicus : Urkundensammlung zur älteren Geschichte Preussens aus d. königl. geheimen Archiv zu Königsberg, nebst Regesten. 6

Print Book, German, 1965
Neudr. der Ausg. 1861 View all formats and editions
Zeller, Osnabrück, 1965