Front cover image for Elenchou anaskeuēs katalysis, hētoi, ho, k. Geōrgios Papandreou hōs kritikos, glōssologos, grammatikos, philologos kai syngrapheus

Elenchou anaskeuēs katalysis, hētoi, ho, k. Geōrgios Papandreou hōs kritikos, glōssologos, grammatikos, philologos kai syngrapheus

eBook, Greek, 1912
Ek tou Typogr. Th. Kasimatē & K. Iōna, En Alexandreia, 1912