Front cover image for Lên đồng, hành trình của thần linh và thân phận = Len dong, journeys of spirits, bodies, and destinies

Lên đồng, hành trình của thần linh và thân phận = Len dong, journeys of spirits, bodies, and destinies

On the spiritual festival of Lên đồng in Vietnam
Print Book, Vietnamese, 2008
Nhà xuất bản Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2008