Front cover image for The works of the English poets; with prefaces, biographical and critical

The works of the English poets; with prefaces, biographical and critical

Print Book, English, 1790
Printed for J. Buckland, London, 1790
7 volumes (volumes 22-24 and 48-51 only) : portraits 17 cm
1124515401
v. I-VI. Lives of the poets; v. VII-IX. Cowley and Denham
v. X-XII. Milton
v. XIII-XIV, Butler
v. XV. Rochester, Roscommon, Otway
v. XVI. Waller
v. XVII. Pomfret, Dorset, Stepney, J. Philips, Walsh
v. XVIII-XXI. Dryden
v. XXII-XXIV. Dryden's Virgil and Juvenal
v. XXV. Smith, Duke, King
v. XXVI. King, Sprat, Halifax
v. XXVII. Parnell
v. XXVIII. Garth, Rowe
v. XXIX, Rowe's Lucan
v. XXX. Addison
v. XXXI. Hughes
v. XXXII-XXXIV. Sheffield (Buckinghamshire), Prior and Congreve
v. XXXV. Blackmore, Fenton
v. XXXVI-XXXVII. Gay
v. XXXVIII. Granville (Lausdowne)
v. XXXIX. Yalden, Tickell, Hammond
v. XL, XLI, Somervile
v. XLII-XLIV. Swift and Broome
v. XLV-XLVII. Pope
v. XLVIII-LI. Pope's Homer
v. LII-LIII. Pitt
LIV-LV. Thomson and a part of Watts
v. LVI. Watts
v. LVII. A. Philips, West
v. LVIII. Collins, Dyer
v. LIX. Shenstone
v. LX-LXII. Young
v. LXIII. Mallet, Akenside
v. LXIV. Akenside, Gray, Lyttelton
v. LXV. Moore, Cawthorn
v. LXVI-LXVII. Churchill and Falconer
v. LXVIII. Lloyd
v. LXIX. Cunningham, Greene
v. LXX. Golosmith, P. Whitehead
v. LXXI. Armstronge Langhorne
v. LXXII. Johnson, W. Whitehead
v. LXXIII. W. Whitehead, Jenyns
v. LXXIV-LXXV. Poetical index
Vol. 1-6 contain lives of the poets, v. 74-75, a general index